DENS en Heijmans testen Hydrozine-aggregaat bij Atlas Living Lab in samenwerking met TU Eindhoven.

DENS heeft de afgelopen maand een succesvolle pilot gedraaid met de Hydrozine aggregaat op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens de pilot heeft de aggregaat 2000 kWh aan energie opgewekt zonder de uitstoot van schadelijke emissies.

Unieke vorm van energieopwekking op de bouwplaats

In het kader van de energietransitie en emissieloos bouwen starten tech-bedrijf DENS en bouwonderneming Heijmans een proef met een nieuwe vorm van energieopwekking. Het gaat om een Hydrozine-aggregaat dat op de bouwplaats het traditionele dieselaggregaat vervangt. Dit aggregaat, genaamd de DENS X2, werkt zonder de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fossiele-koolstofdioxide, stikstofoxides, zwaveloxides en fijnstof. Het doel met dit aggregaat? Het creëren van een versnelling in de energietransitie en duurzame energie beschikbaar maken op iedere locatie.

Hydrozine als Duurzame brandstof voor de DENS X2 aggregaat

Duurzame energie kan overal worden opgewekt door het gebruik van de vloeibare brandstof Hydrozine in het aggregaat van DENS. Hydrozine bestaat voor het voornaamste deel uit mierenzuur en wordt geproduceerd met koolstofdioxide, water en duurzame stroom. Dezelfde elementen komen vrij bij het gebruik van de brandstof, waardoor Hydrozine een 100% CO2- en dus klimaat-neutrale oplossing is. Het innovatieve aggregaat van DENS kan ruim 20kW aan energie per uur opwekken. Dit biedt de mogelijkheid om de stroombehoefte van een kleine bouwplaats CO2 neutraal te voorzien in tegenstelling tot de, nu nog vaak gebruikte, diesel aggregaat. Het gebruiksgemak van de X2 is vergelijkbaar met het diesel aggregaat, door de snelle startup, het geleverde vermogen, het bijtanken en het verplaatsen.

Waarom Heijmans gelooft in de Hydrozine-aggregaat

Zowel de stikstofcrisis als klimaatverandering stellen de bouwsector voor grote uitdagingen. Heijmans wil deze uitdagingen aanpakken en is daarom een van de koplopers op het gebied van emissieloos bouwen. Het aggregaat van DENS biedt bouwbedrijven CO2 neutrale en stikstofvrije stroom voor op de bouwplaats. Deze duurzame stroom maakt het mogelijk om op grotere schaal bouwmaterieel te elektrificeren en dit vervolgens op een duurzame manier op te laden, zodat, ook zonder netaansluiting elektrisch gebouwd kan worden. “Op deze manier is het aggregaat de ruggengraat van de emissieloze bouwplaats geworden en daarmee een strategisch materieel stuk voor een duurzame toekomst.”- aldus Stefan Daamen Sr. Advisor duurzaamheid bij Heijmans. Deze technologie past bij de visie van Heijmans om de bouwactiviteiten te verduurzamen. Samen optrekken om duurzame innovaties te stimuleren!

Doel van de Pilot

Als voorbereiding voor het gebruik op de bouwplaats is een eerste proef gedaan op de plek waar de ontwikkeling ruim vijf jaar geleden is gestart, op de Technische Universiteit Eindhoven. De pilot kon plaatsvinden in het kader van het onderdeel Atlas Living Lab, een OPZUID project van de TU/e, dat de mogelijkheid biedt aan jonge bedrijven uit de regio Zuid om nieuwe duurzame technologieën te testen in een gecontroleerde praktijksituatie. Deze testen dienen als mogelijkheid om ervaring op te doen voor verder gebruik van de techniek in de maatschappij. Atlas, het meest duurzame, gerenoveerde onderwijsgebouw ter wereld volgens de BREEAM-norm speelt hierbij als Living lab een centrale rol. Tijdens de testperiode is veel kennis opgedaan rondom de techniek van de X2, de logistiek en de opslag van Hydrozine in een gebruiksomgeving, in een veilige omgeving buiten de werkplaats van DENS. Ook laat de pilot zien hoe de X2 kan functioneren als ondersteuning op een bestaand energienetwerk.

Resultaten van de pilot

De door DENS opgewekte stroom is gebruikt om de elektrische machines van De Enk op te laden en als aanvulling op het elektriciteitsnetwerk waar het Atlas gebouw gebruik van maakt. De Enk verzorgt de groenvoorzieningen rondom Atlas en de rest van de TU/e-campus. Als in de toekomst meer elektriciteit gevraagd wordt omwille van een evenement of door een groter aantal elektrische voertuigen kan het DENS aggregaat dan ook functioneren als ondersteuning van het elektriciteitsnetwerk.  De succesvolle uitkomst heeft DENS klaargestoomd voor de tweede fase van de samenwerking met Heijmans; het testen op de bouwplaats. DENS-demonstrator is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van OP-Zuid.  https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/funding/erdf/

Emissieloos

Maxime Verhagen bezoekt DENS en Brainport Smart District

16-01-2020, Bron: Brainport Smart District

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, bezocht op donderdag 16 januari DENS en Brainport Smart District op de Automotive Campus Helmond, om inspiratie en kennis op te doen over bouwinnovaties die ontwikkeld worden binnen Brainport. Verhagen: “Bouwend Nederland heeft veel behoefte aan innovaties. Hier in Brainport Smart District leren we wat we elders óók kunnen toepassen.”

Ook Helmondse ondernemer Frans van den Heuvel (Bouwbedrijf Van den Heuvel), algemeen bestuurslid van Bouwend Nederland, was bij het bezoek aanwezig In het bijzijn van burgemeester Blanksma en wethouder Dortmans is gesproken over de toekomstige slimme Helmondse woon- en werkwijk als grootschalig experiment voor nieuwe vormen van bouwen, samenleven, energie, watervoorzieningen en vervoer. Blanksma over wetgeving en innovatie: “Laten we samen op zoek gaan naar experimenteerruimte.”

Veilige, duurzame stroomvoorziening

DENS ontwikkelt een hydrozine (ook wel mierenzuur genoemd) stroomaggregaat dat duurzame stroom levert, volledig vrij van schadelijke emissies en geluid. Deze aggregaat kan ingezet worden bij bouwprojecten in Brainport Smart District. DENS levert daarmee een belangrijke bijdrage aan regionale en landelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en circulariteit.

Circulair bouwen in Helmond

Het hydrozine aggregaat is één van vele onderdelen die het innovatieve en circulaire karakter van de slimme wijk vormen. Maxime Verhagen kreeg tijdens zijn bezoek ook andere voorbeelden van circulaire projecten te zien zoals sociale zorg- en woonvoorzieningen, voedselproductie in huis, energie delen, gedeelde mobiliteit en databeheer door bewoners.

Business Challenge

Brainport Smart District is continu op zoek naar nieuwe ideeën en innovaties die de wijk slimmer maken. Tot en met 29 februari a.s. kunnen hiervoor nieuwe ideeën ingediend worden via de Business Challenge.

‘Mierenzuurmotor’ uit Helmond krijgt flinke injectie

Lizette van Neer 27-06-19, Bron: ED

HELMOND – De Helmondse start-up Dens (Dutch Energy Solutions) heeft een investering opgehaald van 550.000 euro van BOM Brabant Ventures en het Brabant Startup Fund.

Het bedrijf aan de Automotive Campus ontwikkelt duurzame generatoren die mierenzuur omzetten in energie. DENS mikt op gebruik in de bouw en op festivalterreinen.

Over enkele maanden brengt Dens de eerste generator naar de markt die elektriciteit opwekt op basis van hydrozine (mierenzuur). In de generator wordt het mierenzuur omgezet in waterstof dat weer wordt omgezet in stroom. Voordeel van waterstof is dat het bij verbranding alleen waterdamp achterlaat, maar het grote nadeel ervan is dat het een explosief, brandbaar gas is en in originele vorm dus in kostbare tanks moet worden opgeslagen. Dat nadeel heeft hydrozine niet.

Max Aerts, een van de oprichters van Dens, legt uit: ,,Waterstof als duurzame brandstof is niet nieuw. Denk aan auto’s die rijden op waterstof. Deze vorm van duurzame energie heeft nooit een vlucht genomen omdat de praktische uitvoering, voor wat betreft opslag en distributie, te omvangrijk en te duur bleek. Wij maken de opslag van waterstof veiliger en efficiënter door het gas voor opslag om te zetten naar mierenzuur. In de generator zelf wordt het vervolgens terug omgezet naar waterstof waarmee we direct energie opwekken.” De techniek kan dus op meerdere manieren worden toegepast. Aerts: ,,We kunnen tankstations bevoorraden voor auto’s die op waterstof rijden. In de pomp bij het tanken wordt de hydrozine dan omgezet in waterstof. Maar wij focussen eerst op de generatoren. We willen een goed, betrouwbaar en duurzaam aggregaat op de markt zetten.”

CO2-negatieve weg

Dens deed hier vorig jaar al ervaring mee op tijdens een pilot in samenwerking met bouwbedrijf BAM Infra. Met een generator die werd gevoed door een flinke hydrozinetank leverde Dens twee weken lang stroom bij de verbouwing van de N211 bij Den Haag, daarmee de eerste CO2-negatieve weg van Nederland. De interesse vanuit de bouwwereld is er volgens Aerts. ,,Maar we willen het pas op de markt brengen als de techniek helemaal betrouwbaar en zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. Dat het echt met één druk op de knop werkt.”

Eind dit jaar presenteert Dens een nieuwe, kleinere versie. Aerts: ,,En dan gaan we naar de bouw en festivals.”

‘Formic acid motor’ from Helmond receives a substantial injection

Lizette van Neer 27-06-19, Bron: ED

HELMOND – The Dutch start-up Dens (Dutch Energy Solutions) has raised an investment of 550,000 euros from BOM Brabant Ventures and the Brabant Startup Fund.

The company at the Automotive Campus develops sustainable generators that convert formic acid into energy. DENS is aiming for use of the product in construction and on festivals.

In a few months DENS will bring the first generator to the market that generates electricity based on Hydrozine (formic acid). Inside the generator, the formic acid is converted into hydrogen, which in turn is converted into electricity. The advantage of hydrogen technology is that it only leaves water vapor after use, but the major disadvantage is that it is an explosive, flammable gas and must therefore be stored in in expensive tanks. Hydrozine does not have this disadvantage as the storage in formic acid is liquid and not flammable.

Max Aerts, one of the founders of DENS, explains: ,, Hydrogen as a sustainable fuel is not new. Think of cars that run on hydrogen. This form of renewable energy has never taken off because the practical implementation, in terms of storage and distribution, turned out to be too difficult and expensive. We make hydrogen storage safer and more efficient by converting the gas into formic acid for storage. In the generator itself it is then converted back to hydrogen, which we use to directly generate energy. “The technique can therefore be applied in several ways. Aerts: ,, We can supply refueling stations for cars that run on hydrogen. At the station the Hydrozine is then converted into hydrogen for refueling. First we chose to focus on generators. We want to put a good, reliable and sustainable aggregate on the market. “

CO2 negative road

DENS already gained experience with this product during a pilot in collaboration with construction company BAM Infra. With a generator powered by a large Hydrozine tank, DENS supplied electricity for two weeks during the renovation of the N211 at The Hague, making it the first CO2-negative road in the Netherlands. According to Aerts, there is interest from the construction world. ,, But we only want to bring it to the market if the technology is completely reliable and as user-friendly as possible. That it really works with one push of a button. “

DENS will present a new, smaller version at the end of this year. Aerts: ,, And then we go to construction sites and festivals. “

TU/e-studententeam FAST gaat commercieel als DENS

Tom Jeltes 10-12-2018 Bron: Cursor

Team FAST, dat werkte aan toepassingen voor de brandstof ‘hydrozine’ op basis van mierenzuur, houdt op te bestaan. Een deel van het studententeam van de TU/e gaat verder als start-up DENS, dat de technologie commercieel verkrijgbaar wil maken. Daarbij richt DENS zich in eerste instantie op stationaire aggregaten voor op bouwplaatsen.

De technologie van Team FAST draait om het uit mierenzuur vrijmaken van waterstof, dat vervolgens in een brandstofcel wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het mierenzuur fungeert daarbij als waterstofdrager, in de vorm van een gemakkelijk te hanteren vloeistof. Met de schaalmodellen Pico en Junior maakte het team de eerste auto’s waarin met mierenzuur een elektromotor werd aangedreven. Daarnaast werd gewerkt aan de ontwikkeling van ‘hydrozine’, duurzaam opgewekt mierenzuur met enkele toevoegingen voor een optimale werking als brandstof.

Vorig jaar bouwde Team FAST een aanhangwagen die achter een elektrische bus kan worden gehangen: de ‘range extender’ REX (zie foto’s boven). Die is uiteindelijk nooit de weg op geweest, vertelt Max Aerts, medeoprichter van zowel Team FAST als DENS. “We durfden het niet aan, omdat we bang waren dat de installatie op de kasseien kapot zou trillen. Dat zou zonde geweest zijn van ons prototype.”

Bouwplaats

Het team bouwde vervolgens een stationaire generator, die afgelopen juni als aggregaat is getest op een bouwplaats voor de aanleg van de N211 bij Poeldijk. “Dat ging op zich goed”, zegt Aerts. “Maar we merkten wel dat we daar continu ingenieurs bij moesten hebben, met beeldschermen in een bouwkeet om alles in de gaten te houden. De volgende stap is dan ook om het systeem autonoom te laten draaien. Je moet op een knop kunnen drukken en er dan geen zorgen meer over hebben.”

DENS gaat de komende tijd vooral inzetten op dergelijke aggregaten, zegt hij. “In principe kan hydrozine overal gebruikt worden waar nu nog diesel wordt getankt, dus ook voor vrachtwagens en tractoren. Maar het is voor ons veel makkelijker om stappen te zetten als we niet aan de eisen van de automotive-industrie hoeven te voldoen.”

Studie

Het merendeel van het dertigtal leden van Team FAST, voornamelijk bachelorstudenten, is weer terug aan de studie, aldus Aerts. “Zes leden gaan door bij DENS; daarnaast hebben we Wout Gubbels aangetrokken, oud-teammanager van Solar Team Eindhoven.”

Hoewel ze nu als een zelfstandig bedrijfje verder gaan, blijven Aerts en zijn collega’s nauw samenwerken met de TU/e. “Samen met onderzoekers van Scheikundige Technologie en Werktuigbouwkunde willen we ons systeem verder verbeteren. Daarnaast vinden we het uiteraard belangrijk dat de hydrozine duurzaam wordt geproduceerd, dus we zullen ook actief betrokken blijven bij het opzetten van productie-installaties.”

DENS – voluit Dutch Energy Solutions – is net als voorheen Team FAST gevestigd op de Automotive Campus in Helmond.

TU/e student team FAST goes commercial as DENS

Tom Jeltes 10-12-2018 Source: Cursor

Team FAST, which worked on applications for the formic acid-based hydrozine fuel, will stop existing. Part of the TU/e student team will continue as a start-up DENS, which wants to make the technology commercially available. As a first product DENS will focus on stationary aggregates for construction sites.

Team FAST’s technology revolves around the release of hydrogen from formic acid, which is then used in a fuel cell to generate electricity. The formic acid thereby acts as a hydrogen carrier, in the form of an easily handled liquid. With the Pico and Junior scale models, the team made the first cars in which an electric motor was driven with formic acid. In addition, work was done on the development of “hydrozine”, sustainably generated formic acid with a few additives for optimum fuel efficiency.

Last year Team FAST built a trailer that can be hung behind an electric bus: the “range extender” REX (see photos above). In the end, it never drove on the road, says Max Aerts, co-founder of both Team FAST and DENS. “We didn’t want to take the risk of putting it on the road, because we were afraid that the installation would get damaged by the vibrations created during driving. This would have been a waist of all the hard work put into creating the prototype. “

Construction site

The team then built a stationary generator, which was tested as an aggregate last June on a construction site for the construction of the N211 at Poeldijk. “The pilot went well,” says Aerts. “But we did notice that we had to have engineers present at all times, monitoring the process to keep an eye on everything. Therefore, the next step is to let the system run autonomously. The user has to be able to press a button and then no longer have to worry about it. “

DENS will mainly focus on such aggregates in the coming period, he says. “In principle, Hydrozine can be used wherever diesel is currently being refueled, so also for trucks and tractors. But it is much easier for us to take steps if we do not have to meet the requirements of the automotive industry. “

Study

The majority of the thirty members of Team FAST, mainly Bachelor’s students, are back studying, says Aerts. “Six members continue to work at DENS; In addition, we have recruited Wout Gubbels, former team manager of Solar Team Eindhoven. “

Although they are now continuing as an independent company, Aerts and his colleagues continue to work closely with TU/e. “Together with researchers from Chemical Engineering and Mechanical Engineering, we want to further improve our system. In addition, we naturally think it is important that the Hydrozine is produced sustainably, so we will continue to be actively involved in setting up production facilities. “

Just like Team Fast before, DENS – fully Dutch Energy Solutions – is located at the Automotive Campus in Helmond.