◀ Back to news overview

‘Mierenzuurmotor’ uit Helmond krijgt flinke injectie

Lizette van Neer 27-06-19, Bron: ED

HELMOND – De Helmondse start-up Dens (Dutch Energy Solutions) heeft een investering opgehaald van 550.000 euro van BOM Brabant Ventures en het Brabant Startup Fund.

Het bedrijf aan de Automotive Campus ontwikkelt duurzame generatoren die mierenzuur omzetten in energie. DENS mikt op gebruik in de bouw en op festivalterreinen.

Over enkele maanden brengt Dens de eerste generator naar de markt die elektriciteit opwekt op basis van hydrozine (mierenzuur). In de generator wordt het mierenzuur omgezet in waterstof dat weer wordt omgezet in stroom. Voordeel van waterstof is dat het bij verbranding alleen waterdamp achterlaat, maar het grote nadeel ervan is dat het een explosief, brandbaar gas is en in originele vorm dus in kostbare tanks moet worden opgeslagen. Dat nadeel heeft hydrozine niet.

Max Aerts, een van de oprichters van Dens, legt uit: ,,Waterstof als duurzame brandstof is niet nieuw. Denk aan auto’s die rijden op waterstof. Deze vorm van duurzame energie heeft nooit een vlucht genomen omdat de praktische uitvoering, voor wat betreft opslag en distributie, te omvangrijk en te duur bleek. Wij maken de opslag van waterstof veiliger en efficiënter door het gas voor opslag om te zetten naar mierenzuur. In de generator zelf wordt het vervolgens terug omgezet naar waterstof waarmee we direct energie opwekken.” De techniek kan dus op meerdere manieren worden toegepast. Aerts: ,,We kunnen tankstations bevoorraden voor auto’s die op waterstof rijden. In de pomp bij het tanken wordt de hydrozine dan omgezet in waterstof. Maar wij focussen eerst op de generatoren. We willen een goed, betrouwbaar en duurzaam aggregaat op de markt zetten.”

CO2-negatieve weg

Dens deed hier vorig jaar al ervaring mee op tijdens een pilot in samenwerking met bouwbedrijf BAM Infra. Met een generator die werd gevoed door een flinke hydrozinetank leverde Dens twee weken lang stroom bij de verbouwing van de N211 bij Den Haag, daarmee de eerste CO2-negatieve weg van Nederland. De interesse vanuit de bouwwereld is er volgens Aerts. ,,Maar we willen het pas op de markt brengen als de techniek helemaal betrouwbaar en zo gebruiksvriendelijk mogelijk is. Dat het echt met één druk op de knop werkt.”

Eind dit jaar presenteert Dens een nieuwe, kleinere versie. Aerts: ,,En dan gaan we naar de bouw en festivals.”

‘Formic acid motor’ from Helmond receives a substantial injection

Lizette van Neer 27-06-19, Bron: ED

HELMOND – The Dutch start-up Dens (Dutch Energy Solutions) has raised an investment of 550,000 euros from BOM Brabant Ventures and the Brabant Startup Fund.

The company at the Automotive Campus develops sustainable generators that convert formic acid into energy. DENS is aiming for use of the product in construction and on festivals.

In a few months DENS will bring the first generator to the market that generates electricity based on Hydrozine (formic acid). Inside the generator, the formic acid is converted into hydrogen, which in turn is converted into electricity. The advantage of hydrogen technology is that it only leaves water vapor after use, but the major disadvantage is that it is an explosive, flammable gas and must therefore be stored in in expensive tanks. Hydrozine does not have this disadvantage as the storage in formic acid is liquid and not flammable.

Max Aerts, one of the founders of DENS, explains: ,, Hydrogen as a sustainable fuel is not new. Think of cars that run on hydrogen. This form of renewable energy has never taken off because the practical implementation, in terms of storage and distribution, turned out to be too difficult and expensive. We make hydrogen storage safer and more efficient by converting the gas into formic acid for storage. In the generator itself it is then converted back to hydrogen, which we use to directly generate energy. “The technique can therefore be applied in several ways. Aerts: ,, We can supply refueling stations for cars that run on hydrogen. At the station the Hydrozine is then converted into hydrogen for refueling. First we chose to focus on generators. We want to put a good, reliable and sustainable aggregate on the market. “

CO2 negative road

DENS already gained experience with this product during a pilot in collaboration with construction company BAM Infra. With a generator powered by a large Hydrozine tank, DENS supplied electricity for two weeks during the renovation of the N211 at The Hague, making it the first CO2-negative road in the Netherlands. According to Aerts, there is interest from the construction world. ,, But we only want to bring it to the market if the technology is completely reliable and as user-friendly as possible. That it really works with one push of a button. “

DENS will present a new, smaller version at the end of this year. Aerts: ,, And then we go to construction sites and festivals. “