◀ Back to news overview

TU/e-studententeam FAST gaat commercieel als DENS

Tom Jeltes 10-12-2018 Bron: Cursor

Team FAST, dat werkte aan toepassingen voor de brandstof ‘hydrozine’ op basis van mierenzuur, houdt op te bestaan. Een deel van het studententeam van de TU/e gaat verder als start-up DENS, dat de technologie commercieel verkrijgbaar wil maken. Daarbij richt DENS zich in eerste instantie op stationaire aggregaten voor op bouwplaatsen.

De technologie van Team FAST draait om het uit mierenzuur vrijmaken van waterstof, dat vervolgens in een brandstofcel wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het mierenzuur fungeert daarbij als waterstofdrager, in de vorm van een gemakkelijk te hanteren vloeistof. Met de schaalmodellen Pico en Junior maakte het team de eerste auto’s waarin met mierenzuur een elektromotor werd aangedreven. Daarnaast werd gewerkt aan de ontwikkeling van ‘hydrozine’, duurzaam opgewekt mierenzuur met enkele toevoegingen voor een optimale werking als brandstof.

Vorig jaar bouwde Team FAST een aanhangwagen die achter een elektrische bus kan worden gehangen: de ‘range extender’ REX (zie foto’s boven). Die is uiteindelijk nooit de weg op geweest, vertelt Max Aerts, medeoprichter van zowel Team FAST als DENS. “We durfden het niet aan, omdat we bang waren dat de installatie op de kasseien kapot zou trillen. Dat zou zonde geweest zijn van ons prototype.”

Bouwplaats

Het team bouwde vervolgens een stationaire generator, die afgelopen juni als aggregaat is getest op een bouwplaats voor de aanleg van de N211 bij Poeldijk. “Dat ging op zich goed”, zegt Aerts. “Maar we merkten wel dat we daar continu ingenieurs bij moesten hebben, met beeldschermen in een bouwkeet om alles in de gaten te houden. De volgende stap is dan ook om het systeem autonoom te laten draaien. Je moet op een knop kunnen drukken en er dan geen zorgen meer over hebben.”

DENS gaat de komende tijd vooral inzetten op dergelijke aggregaten, zegt hij. “In principe kan hydrozine overal gebruikt worden waar nu nog diesel wordt getankt, dus ook voor vrachtwagens en tractoren. Maar het is voor ons veel makkelijker om stappen te zetten als we niet aan de eisen van de automotive-industrie hoeven te voldoen.”

Studie

Het merendeel van het dertigtal leden van Team FAST, voornamelijk bachelorstudenten, is weer terug aan de studie, aldus Aerts. “Zes leden gaan door bij DENS; daarnaast hebben we Wout Gubbels aangetrokken, oud-teammanager van Solar Team Eindhoven.”

Hoewel ze nu als een zelfstandig bedrijfje verder gaan, blijven Aerts en zijn collega’s nauw samenwerken met de TU/e. “Samen met onderzoekers van Scheikundige Technologie en Werktuigbouwkunde willen we ons systeem verder verbeteren. Daarnaast vinden we het uiteraard belangrijk dat de hydrozine duurzaam wordt geproduceerd, dus we zullen ook actief betrokken blijven bij het opzetten van productie-installaties.”

DENS – voluit Dutch Energy Solutions – is net als voorheen Team FAST gevestigd op de Automotive Campus in Helmond.

TU/e student team FAST goes commercial as DENS

Tom Jeltes 10-12-2018 Source: Cursor

Team FAST, which worked on applications for the formic acid-based hydrozine fuel, will stop existing. Part of the TU/e student team will continue as a start-up DENS, which wants to make the technology commercially available. As a first product DENS will focus on stationary aggregates for construction sites.

Team FAST’s technology revolves around the release of hydrogen from formic acid, which is then used in a fuel cell to generate electricity. The formic acid thereby acts as a hydrogen carrier, in the form of an easily handled liquid. With the Pico and Junior scale models, the team made the first cars in which an electric motor was driven with formic acid. In addition, work was done on the development of “hydrozine”, sustainably generated formic acid with a few additives for optimum fuel efficiency.

Last year Team FAST built a trailer that can be hung behind an electric bus: the “range extender” REX (see photos above). In the end, it never drove on the road, says Max Aerts, co-founder of both Team FAST and DENS. “We didn’t want to take the risk of putting it on the road, because we were afraid that the installation would get damaged by the vibrations created during driving. This would have been a waist of all the hard work put into creating the prototype. “

Construction site

The team then built a stationary generator, which was tested as an aggregate last June on a construction site for the construction of the N211 at Poeldijk. “The pilot went well,” says Aerts. “But we did notice that we had to have engineers present at all times, monitoring the process to keep an eye on everything. Therefore, the next step is to let the system run autonomously. The user has to be able to press a button and then no longer have to worry about it. “

DENS will mainly focus on such aggregates in the coming period, he says. “In principle, Hydrozine can be used wherever diesel is currently being refueled, so also for trucks and tractors. But it is much easier for us to take steps if we do not have to meet the requirements of the automotive industry. “

Study

The majority of the thirty members of Team FAST, mainly Bachelor’s students, are back studying, says Aerts. “Six members continue to work at DENS; In addition, we have recruited Wout Gubbels, former team manager of Solar Team Eindhoven. “

Although they are now continuing as an independent company, Aerts and his colleagues continue to work closely with TU/e. “Together with researchers from Chemical Engineering and Mechanical Engineering, we want to further improve our system. In addition, we naturally think it is important that the Hydrozine is produced sustainably, so we will continue to be actively involved in setting up production facilities. “

Just like Team Fast before, DENS – fully Dutch Energy Solutions – is located at the Automotive Campus in Helmond.